• image
  • image
  • image

教育部補助計畫-件數/總經費統計表

                       教育部補助計畫-件數/總經費統計表

年度 件數 總經費
99 79 507,756,93
100 76 67,980,352
101 60 191,94,503
102 83 56,333,712
103 87 452,64,438
104 81 67 ,451 ,282

 

產學合作研究計畫

 

歷年產學合作研究計畫件數/經費統計表

(不含科技部產學計畫和教育部補助計畫)

年度

件數

總經費

99

41

129,844,081

100 51 80,003,846
101 51 78,336,540
102 58 85,775,534
103 58 76,286,040
104 71 94,577,311
105 81 100,179,087

 

 

 

科技部補助研究計畫

    

年度

核定數(含多年期)
(件)

總金額(含多年期)
(元)

99 162

125,502,000

100

172

120,078,000

101

165

116,445,400

102

154

123,328,000

103

149

123,809,730

104 144 135,322,776
105 143 128,376,999
106 128 113,369,000