top
logo

線上訪客

現在有 20 訪客 在線上

教育部函轉行政院主計總處公告國外出差旅費機票款報支程序。

依函示說明二,若出差人遺失應檢附之登機證存根且以護照自動查驗機通關致護照上未蓋出入境章,又超過航空公司出具搭機證明之期限,無法提出有搭機事實之證明文件,基於誠信原則,原則似可同意由出差人出具證明,註明無法提出原本之原因並簽名,以解決紙本登機證存根遺失且無其他可證明出國搭機事實文件之情形。                             

 

 

bottom
top
地址:(545)南投縣埔里鎮大學路一號, 統一編號:01014220
電話:(049)2910960#2520-2528, 傳真:(049)2914472

bottom